58 694 96 66

Dział sprzedaży

00

Cart

Strona głównaRegulamin sklepu

Regulamin sklepu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem https://www.frankopol-sklep.pl/ prowadzony jest przez P.P.H.U. Frankopol.

DANE FIRMY:
P.P.H.U. FRANKOPOL, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 28
NIP: 589-133-15-27, REGON: 192968103
tel.: 58 694 96 00, tel.: 58 694 96 99
Bank: PKO BP Oddział 1 w Kartuzach, numer rachunku: 90 1020 1866 0000 1802 0002 2111

2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
a) Sklep Frankopol – Internetowy Sklep znajdujący się pod adresem https://www.frankopol.pl,
b) Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem Frankopol. W przypadku osób fizycznych Kupującym może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
c) Konsument – osoba fizyczna, która zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem Frankopol w celu bezpośrednio nie związanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, do której stosuje się w szczególności regulacje ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) –zwanej dalej Ustawą o prawach konsumenta.
d) Regulamin -niniejszy regulamin sprzedaży,
e) Umowa – umowa sprzedaży towarów przez Sklep Frankopol na rzecz Klienta,
f) Towar – każda rzecz z zakresu akcesoriów meblowych, która jest przedmiotem sprzedaży przez Sklep Frankopol,
g) Konto – konto Kupującego w Sklepie Frankopol, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach oraz Fakturach,
h) Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie Sklepu Frankopol służący utworzeniu Konta.

3. Sklep Frankopol zajmuje się sprzedażą detaliczną i hurtową. Kontakt ze Sklepem Frankopol jest możliwy przez adres e-mail: biuro@frankopol.com.pl bądź pod numerami telefonów: tel. +48 58 694 96 88.

4. Regulamin określa między innymi prawa i obowiązki Sklepu Frankopol i Kupującego: zasady dotyczące zawierania umów sprzedaży towarów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość między Sklepem Frankopol, a Kupującym; zasady postępowania reklamacyjnego oraz przetwarzania danych osobowych Kupujących będących Konsumentami.

5. Informacje handlowe (ceny oraz opisy produktów) zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu Frankopol, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

6. W Sklepie Frankopol wszystkie ceny podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Sklep Frankopol gwarantuje, że sprzedawane towary mają legalne pochodzenie.

8. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Frankopol, Kupujący musi dysponować: urządzeniem obsługującym przeglądarkę internetową (typu: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer lub podobne).

9. Złożenie zamówienia przez Kupującego w Sklepie Frankopol jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

II. ZAKŁADANIE KONTA

1. Aby założyć Konto w Sklepie Frankopol, należy wypełnić Formularz rejestracji.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu Frankopol, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt. I ppkt 3.

III. ZAMÓWIENIE

1. Kupujący zamierzający złożyć zamówienie w Sklepie Frankopol wypełnia formularz rejestracji i zakłada Konto lub dokonuje jednorazowego zamówienia bez rejestracji. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich pól.

2. Kupujący składający zamówienie przechodzi przez jego wszystkie etapy i kończy naciskając przycisk „Zamawiam i płacę”, co oznacza, iż Kupujący oświadcza tym samym, że wie że zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

3. Złożenie zamówienia przez Kupującego, nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży. Umowa zostaje zawarta dopiero po uprzedniej weryfikacji złożonego zamówienia, w szczególności pod kątem dostępności zamówionego towaru oraz poprawności wypełnienia formularza zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
W przypadku niedostępności części lub wszystkich towarów objętych zamówieniem, Sklep Frankopol skontaktuje się z klientem (listem e-mail, bądź telefonicznie) i poinformuje o dostępności pozostałych produktów objętych zamówieniem. Kupujący zostanie poproszony o podjęcie decyzji dotyczącej dalszej realizacji zamówienia.

4. Po zawarciu umowy, a najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru Sklep Frankopol zobowiązany jest przekazać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie zawarcia umowy na odległość zawierające informacje o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na dostawę Towaru za pomocą Kuriera bądź Poczty Polskiej, umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem Frankopol, a Kupującym uważa się za zawartą wraz z otrzymaniem przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie.
Jeżeli Kupujący zdecyduje się na odbiór osobisty Towaru zamówionego i opłacenie go przy odbiorze w firmie Frankopol, dokonuje on jedynie rezerwacji Towaru. Umowa sprzedaży między Sklepem Frankopol, a Kupującym zawierana jest przy odbiorze towaru w firmie Frankopol.

6. Jeżeli w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, Kupujący nie otrzyma wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie to umowa jest uważana za niezawartą.

IV. PŁATNOŚĆ / DOSTAWA TOWARU

1. Towary zamówione wysyłane są przez Sklep Frankopol w ciągu 4 dni roboczych od czasu, otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie, bądź w przypadku płatności w formie przedpłaty dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu Frankopol, z tym że w przypadku dostawy Towaru na rzecz Konsumenta, wydanie Towaru powinno nastąpić nie później niż 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

2. Za zamówiony towar Kupujący płaci Sklepowi Frankopol w wybrany przez siebie sposób:
a) płatność za pobraniem (płatne przy odbiorze przesyłki u kuriera lub listonosza)
b) płatność przelewem bankowym na konto Frankopol
c) płatność przy odbiorze osobistym (gotówką lub kartą płatniczą w kasie)
d) płatność przez zewnętrznego operatora
Sposób płatności Kupujący określa podczas składania zamówienia. W przypadku przedpłaty towar zostaje wysłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Maksymalny termin oczekiwania na płatność wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane i Sklep Frankopol nie jest zobowiązany do jego realizacji.

3. W wypadku płatności przy odbiorze osobistym zarezerwowany towar oczekuje na Kupującego przez 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Kupującego o możliwości jego odebrania.

4. Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy (faktura VAT/paragon) zostanie dostarczony Kupującemu w sposób wskazany przez niego przy składaniu zamówienia, na adres podany przez Kupującego jako „Dane dostawy”.

5. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy towaru:
a) przesyłka pocztowa;
b) przesyłka kurierska,
Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy. Koszt dostawy realizowanej na terenie Polski jest uzależniony od wybranej przez Kupującego formy dostawy i płatności oraz wagi przesyłki.

6. Odbiór osobisty towaru przez Kupującego jest bezpłatny.

7. Koszty przesyłki dla towarów wysyłanych za granicę Polski ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia i konsultowane telefonicznie oraz za pomocą poczty e-mail z Kupującym. W takim przypadku do zawarcia umowy dojdzie jedynie w przypadku zaakceptowania przez Kupującego co najmniej w drodze e-mailowej w/w. kosztów przesyłki, które powinny być przez niego opłacone zgodnie z poczynionymi ustaleniami.

8. W sytuacji gdy Kupujący, zdecydował się na dostawę zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, ma on prawo do sprawdzenia zawartości paczki niezwłocznie po jej otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub uszkodzeń towaru powstałych w czasie dostawy i transportu, powinien zostać sporządzony tzw. protokół szkody. Zarówno Kupujący, jak i kurier powinni podpisać protokół.

9. Nieodebranie paczki od kuriera i zwrot przesyłki do Sklepu Frankopol skutkuje:
a) obciążeniem Kupującego kosztami zwrotu towaru do Sklepu Frankopol oraz ponownego jej nadania – jeżeli Kupujący zwróci się o ponowne nadanie przesyłki,
b) obciążeniem Kupującego kosztem zwrotu paczki do Sklepu Frankopol – jeżeli Kupujący zrezygnuje z zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyłki.

10. W sytuacji gdy towar zostanie wysłany do Kupującego lub jest gotowy do odbioru, Kupujący uzyska informację o tym fakcie za pomocą poczty e-mail.

V. ODSTĄPIENIE

1. Kupujący będący Konsumentem, dokonujący zakupu na odległość, może – zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia zamówionego towaru w posiadanie, odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W tym celu należy przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres firmy Frankopol. Odstępując od umowy, Konsument może posłużyć się wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub formularzem zamieszczonym pod poniższym linkiem: https://www.frankopol-sklep.pl/odstapienie.pdf .

2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep Frankopol do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrócony towar powinien pozostać w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty odesłania, ponosi Konsument.

3. Sklep Frankopol niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi zapłaconą cenę towaru wraz z kosztami jego dostarczenia do Konsumenta, z zastrzeżeniem że Sklep Frankopol zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie. Zwrot dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w innej formie zaakceptowanej przez Konsumenta, która nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep Frankopol może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej przez Konsumenta kwoty do czasu otrzymania towaru lub potwierdzenia jego odesłania.

4. Po otrzymaniu przez Sklep Frankopol oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz zwróconego towaru, Sklep Frankopol niezwłocznie wysyła do Konsumenta fakturę korygującą – dot. zwrotu towaru.

5. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym dziale nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta tj. w szczególności gdy:
a) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać towary bez wad. Uprawnienia Kupujących będących Konsumentami związane z wadliwością lub niezgodnością sprzedanego Towaru z umową reguluje Kodeks cywilny. Niniejszy Regulamin w żadnym zakresie nie uchyla jego postanowień.

2. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie firmy bądź listownie na adres firmy Frankopol.

3. Wadliwy towar powinien być należycie zapakowany wraz z wszelkimi dodatkami, które Kupujący otrzymał przy dostawie.

4. W przypadku zgłoszenia reklamacji formą listowną, zalecamy wydrukować i wypełnić formularz zgłoszenia reklamacji. Towar, formularz i dokument potwierdzający zakup należy wysłać na adres podany w pkt I ppkt1. Formularz jest dostępny pod adresem: https://www.frankopol-sklep.pl/reklamacja.pdf .

5. Reklamację z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru zakupionego przez Konsumenta rozpatrywane są w terminie do 14 dni. W przypadku odmowy uznania reklamacji Kupujący zostanie poinformowany o tym listownie lub listem e-mail.

6. W przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji Kupujący ponosi odpowiedzialność za należyte opakowanie i zabezpieczenie towaru do momentu odbioru przesyłki przez Sklep Frankopol, a także za zgubienie przesyłki.

7. Po wcześniejszym zawiadomieniu o reklamacji sklep Frankopol zleci odbiór towaru przez kuriera albo poprosi o przesłanie reklamowanego towaru za pomocą przesyłki pocztowej ekonomicznej na adres firmy Frankopol.

VII. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

1. Pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL  dostępna jest Platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

VIII. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sklep Frankopol przetwarza informacje dotyczących Kupującego, w tym mające charakter danych osobowych. Przetwarzanie następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz w zakresie w jakim ma to zastosowanie, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422)

2. Dane osobowe Kupujących wykorzystywane są tylko i wyłącznie przez Sklep Frankopol, do realizacji zamówień, ewidencji sprzedaży i kontaktu z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Kupującego, jego dane osobowe są wykorzystywane również w celu informowania o promocjach i nowościach oferowanych przez Sklep Frankopol.

3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, zmiany ich lub zażądania usunięcia z bazy danych Sklepu Frankopol.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw, w tym przede wszystkim Ustawy o prawach konsumenta.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sklepem Frankopol, a Kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Frankopol, a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu Frankopol.

4. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

5. Sklep Frankopol zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw itp., po wcześniejszym umieszczeniu na stronie www.Frankopol.pl informacji o takiej zmianie.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2018 r. i dotyczy umów zawartych od tej daty.