58 694 96 66

Dział sprzedaży

00

Cart

Strona głównaWarunki sprzedażowe

Warunki sprzedażowe

Ostatnia aktualizacja Regulaminu miała miejsce 12.04.2023 r

1. Wstęp
Niniejsze Warunki mają zastosowanie do tej strony internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Możesz być związany dodatkowymi umowami związanymi z Twoją relacją z nami lub jakimikolwiek produktami lub usługami, które od nas otrzymujesz. Jeśli jakiekolwiek postanowienia dodatkowych umów będą sprzeczne z postanowieniami niniejszych Warunków, postanowienia tych dodatkowych umów będą miały pierwszeństwo.

2. Wiązanie
Rejestrując się, uzyskując dostęp lub korzystając z tej witryny w inny sposób, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków określonych poniżej. Samo korzystanie z tej witryny oznacza znajomość i akceptację niniejszych Warunków. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić o wyraźną zgodę.

3. Komunikacja elektroniczna
Korzystając z tej witryny lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że możemy komunikować się z Tobą elektronicznie na naszej stronie internetowej lub wysyłając do Ciebie wiadomość e-mail, a także zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczać Ci drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymagania prawne, w tym między innymi wymóg, aby taka komunikacja miała formę pisemną.

4. Własność intelektualna
My lub nasi licencjodawcy posiadamy i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do strony internetowej oraz danych, informacji i innych zasobów wyświetlanych lub dostępnych w witrynie internetowej.

4.1 Wszelkie prawa są zastrzeżone

O ile określona treść nie stanowi inaczej, nie udziela się licencji ani żadnych innych praw wynikających z praw autorskich, znaków towarowych, patentów ani innych praw własności intelektualnej. Oznacza to, że nie będziesz używać, kopiować, reprodukować, wykonywać, wyświetlać, rozpowszechniać, osadzać na żadnym nośniku elektronicznym, zmieniać, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, przesyłać, pobierać, transmitować, zarabiać, sprzedawać, sprzedawać ani komercjalizować żadnych zasobów na tej stronie w jakiejkolwiek formie, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa stanowią inaczej (np. prawo do cytowania).

5. Własność osób trzecich
Nasza witryna internetowa może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do witryn internetowych innych podmiotów. Nie monitorujemy ani nie przeglądamy treści stron internetowych innych podmiotów, do których prowadzą łącza z tej witryny. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom tych stron trzecich. Wyrażone opinie lub materiały pojawiające się na tych stronach niekoniecznie są przez nas udostępniane lub popierane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych witryn. Ponosisz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych stron internetowych i wszelkich powiązanych usług stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, niezależnie od przyczyny, wynikające z ujawnienia danych osobowych stronom trzecim.

6. Odpowiedzialne użytkowanie
Odwiedzając naszą witrynę, wyrażasz zgodę na korzystanie z niej wyłącznie w celach przewidzianych i dozwolonych w niniejszych Warunkach, wszelkich dodatkowych umowach z nami oraz obowiązujących przepisach, regulacjach i ogólnie przyjętych praktykach internetowych oraz wytycznych branżowych. Zabrania się korzystania z naszej strony internetowej lub usług w celu używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się ze złośliwego oprogramowania komputerowego (lub są z nim powiązane); wykorzystywać danych zebranych z naszej strony internetowej do jakichkolwiek działań marketingu bezpośredniego lub prowadzić systematyczne lub zautomatyzowane działania związane z gromadzeniem danych na naszej stronie internetowej lub w związku z nią.

Angażowanie się w jakąkolwiek działalność, która powoduje lub może spowodować uszkodzenie strony internetowej lub zakłóca działanie, dostępność lub dostępność strony internetowej, jest surowo zabronione.

7. Rejestracja
Możesz zarejestrować konto w naszej witrynie. Podczas tego procesu może być konieczne wybranie hasła. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności haseł i informacji o koncie i zgadzasz się nie udostępniać swoich haseł, informacji o koncie ani zabezpieczonego dostępu do naszej strony internetowej lub usług żadnej innej osobie. Nie możesz pozwolić żadnej innej osobie na korzystanie z Twojego konta w celu uzyskania dostępu do strony internetowej, ponieważ ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce przy użyciu Twoich haseł lub kont. Musisz natychmiast nas powiadomić, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek ujawnieniu hasła.

Po zamknięciu konta nie będziesz próbował zarejestrować nowego konta bez naszej zgody.

8. Polityka zwrotów i zwrotów
8.1 Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszli w fizyczne posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe znajdują się poniżej. Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie prześlemy Ci potwierdzenie otrzymania takiego wycofania na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.2 Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z takim zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać rzecz nam lub osobie upoważnionej przez nas do odbioru rzeczy, niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Ponosimy koszty zwrotu/odbioru towaru.

Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Należy pamiętać, że istnieją pewne wyjątki prawne od prawa do odstąpienia od umowy, w związku z czym niektórych przedmiotów nie można zwrócić ani wymienić. Powiadomimy Cię, jeśli dotyczy to Twojego konkretnego przypadku.

9. Zgłoszenie pomysłu
Nie przesyłaj żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które można uznać za własność intelektualną, które chciałbyś nam przedstawić, chyba że wcześniej podpisaliśmy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli ujawnisz nam je bez takiej pisemnej zgody, udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie, powielanie, przechowywanie, adaptację, publikowanie, tłumaczenie i dystrybucję Twoich treści we wszelkich istniejących lub przyszłych mediach .

10. Zakończenie użytkowania
Możemy, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub przerwać dostęp, tymczasowo lub na stałe, do strony internetowej lub jakiejkolwiek Usługi w niej dostępnej. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za takie modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie dostępu do witryny lub korzystania z niej lub jakichkolwiek treści, które mogłeś udostępnić w witrynie. Nie będziesz uprawniony do żadnej rekompensaty ani innej płatności, nawet jeśli niektóre funkcje, ustawienia i/lub Treści, które wniosłeś lub na których polegałeś, zostaną trwale utracone. Nie wolno obchodzić ani omijać, ani podejmować prób obejścia lub obejścia jakichkolwiek środków ograniczających dostęp na naszej stronie internetowej.

11. Gwarancje i odpowiedzialność
Żadne z postanowień tej sekcji nie ogranicza ani nie wyklucza jakiejkolwiek gwarancji dorozumianej przez prawo, której ograniczenie lub wyłączenie byłoby niezgodne z prawem. Ta witryna internetowa i cała jej zawartość są udostępniane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, co do dostępności, dokładności lub kompletności Treści. Nie gwarantujemy, że:

ta strona internetowa lub nasze produkty lub usługi spełnią Twoje wymagania;
ta witryna internetowa będzie dostępna w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów;
jakość każdego produktu lub usługi zakupionej lub uzyskanej za pośrednictwem tej witryny spełni Twoje oczekiwania.
Żadna informacja na tej stronie nie stanowi ani nie ma stanowić jakiejkolwiek porady prawnej, finansowej lub medycznej. Jeśli potrzebujesz porady, skonsultuj się z odpowiednim specjalistą.

Poniższe postanowienia tej sekcji będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie ograniczają ani nie wyłączają naszej odpowiedzialności w odniesieniu do jakiejkolwiek sprawy, w przypadku której ograniczenie lub wyłączenie naszej odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym utratę zysków lub dochodów, utratę lub uszkodzenie danych, oprogramowania lub bazy danych, utratę lub uszkodzenie mienia lub danych) poniesione przez użytkownika lub jakąkolwiek stronę trzecią strony, wynikające z Twojego dostępu do naszej strony internetowej lub korzystania z niej.

Z wyjątkiem zakresu, w jakim jakakolwiek dodatkowa umowa wyraźnie stanowi inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające lub związane z witryną internetową lub jakimikolwiek produktami i usługami sprzedawanymi lub sprzedawanymi za pośrednictwem witryny internetowej, niezależnie od formy czynności prawnej nakładającej odpowiedzialność ( niezależnie od tego, czy wynika to z umowy, słuszności, zaniedbania, zamierzonego zachowania, czynu niedozwolonego lub w inny sposób) będzie ograniczone do całkowitej ceny, jaką zapłaciłeś nam za zakup takich produktów lub usług lub korzystanie z witryny. Takie ograniczenie będzie miało zastosowanie łącznie do wszystkich Twoich roszczeń, powództw i powództw każdego rodzaju i rodzaju.

12. Prywatność
Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i/lub usług, możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji. Zgadzasz się, że wszelkie podane przez Ciebie informacje będą zawsze dokładne, poprawne i aktualne.

Traktujemy Twoje dane osobowe poważnie i zobowiązujemy się do ochrony Twojej prywatności. Nie będziemy używać Twojego adresu e-mail do wysyłania niechcianych wiadomości. Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane przez nas do Ciebie będą dotyczyć wyłącznie dostarczania uzgodnionych produktów lub usług.

Opracowaliśmy zasady dotyczące wszelkich obaw związanych z prywatnością. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i naszą Polityką plików cookie.

13. Dostępność
Dokładamy wszelkich starań, aby udostępniane przez nas treści były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Jeśli jesteś niepełnosprawny i nie możesz uzyskać dostępu do żadnej części naszej witryny z powodu swojej niepełnosprawności, prosimy o powiadomienie nas zawierające szczegółowy opis napotkanego problemu. Jeśli problem jest łatwy do zidentyfikowania i rozwiązania zgodnie ze standardowymi w branży narzędziami i technikami informatycznymi, niezwłocznie go rozwiążemy.

14. Ograniczenia eksportowe / Zgodność z prawem
Dostęp do strony internetowej z terytoriów lub krajów, w których Treść lub zakup produktów lub Usług sprzedawanych na stronie internetowej jest nielegalny, jest zabroniony. Nie możesz korzystać z tej witryny w sposób naruszający polskie przepisy eksportowe.

15. Zadanie
Nie możesz cedować, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, osobom trzecim bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie domniemane cesje naruszające niniejszą sekcję będą nieważne.

16. Naruszenia niniejszego Regulaminu
Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszych Warunków, jeśli w jakikolwiek sposób naruszysz niniejsze Warunki, możemy podjąć działania, jakie uznamy za stosowne, aby zaradzić naruszeniu, w tym czasowe lub stałe zawieszenie Twojego dostępu do strony internetowej, skontaktowanie się z swojego dostawcę usług internetowych, aby zażądał zablokowania dostępu do strony internetowej i/lub wszczęcia działań prawnych przeciwko tobie.

17. Siła wyższa
Z wyjątkiem zobowiązań do zapłaty pieniędzy wynikających z niniejszej Umowy, żadne opóźnienie, niewykonanie lub zaniedbanie przez którąkolwiek ze stron w wykonaniu lub przestrzeganiu któregokolwiek z jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy nie zostanie uznane za naruszenie niniejszych Warunków, jeśli i tak długo, jak takie opóźnienie, niewykonanie lub pominięcie wynika z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza rozsądną kontrolą tej strony.

18. Odszkodowanie
Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami związanymi z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków i obowiązujących przepisów, w tym praw własności intelektualnej i praw do prywatności. Niezwłocznie zwrócisz nam nasze szkody, straty, koszty i wydatki związane z takimi roszczeniami lub z nich wynikające.

19. Zrzeczenie się
Nieegzekwowanie któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszych Warunkach i dowolnej Umowie lub nieskorzystanie z opcji rozwiązania nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takich postanowień i nie będzie miało wpływu na ważność niniejszych Warunków ani jakichkolwiek Umowy lub jakiejkolwiek jej części, lub późniejszego prawa do egzekwowania każdego postanowienia.

20. Język
Niniejszy Regulamin będzie interpretowany i interpretowany wyłącznie w języku polskim. Wszystkie zawiadomienia i korespondencja będą pisane wyłącznie w tym języku.

21. Całość umowy
Niniejszy Regulamin wraz z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności i polityką plików cookie stanowi całość umowy pomiędzy Państwem a PPHU Frankopol w związku z korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej.

22. Aktualizacja niniejszego Regulaminu
Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki. Data podana na początku niniejszych Warunków jest ostatnią datą aktualizacji. Prześlemy Ci pisemne powiadomienie o wszelkich zmianach lub aktualizacjach, a zmienione Warunki zaczną obowiązywać od dnia, w którym przekażemy Ci takie powiadomienie. Dalsze korzystanie z tej witryny po opublikowaniu zmian lub aktualizacji będzie uważane za powiadomienie o akceptacji niniejszych Warunków i warunków. Aby poprosić o wcześniejszą wersję niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami.

23. Wybór prawa i jurysdykcji
Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem podlegają jurysdykcji sądów polskich. Jeżeli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i/lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i/lub wykonane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, aby wprowadzić w życie intencje niniejszych Warunków. Pozostałe postanowienia nie zostaną naruszone.

24. Dane kontaktowe
Ta strona jest własnością i jest obsługiwana przez PPHU Frankopol.

Możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszych Warunków, pisząc lub wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: sklep@frankopol.pl 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 28

25. Pobierz
Możesz również pobrać nasze Warunki w formacie PDF.

 

[cmplz-terms-conditions type=”terms-conditions”]